UNTERBILK INVADERS
-
-
  INVADERS • TEAM INFOS • INVADERS  
-
Träger
Juniors Central Flagfootball League • Basic-Team
Gründung
2 0 1 7
Biggest Victory
JCFL SENIOR BOWL GRAND SLAM 2022
Alltime-Allteam-Ranking
Platz 12
Teams
U99 Seniors / U15 Juniors
-
  INVADERS • TEAM MOTTOS • INVADERS  
-
-
  INVADERS • GALLERY OF VICTORIES • INVADERS  
-
-
-
-
-
2 0 2 1
2 0 2 2
-
-
2 0 2 2
-
-
SUPERFLAG
JCFL
2 0 2 1
SUPER
SUNDAY
2 0 2 2
UFFL
LEAGUE
2 0 2 2
CHAMP
TROPHY
2 0 2 2
-
-
STONERS
BOWL
2 0 2 0
STONERS
BOWL
2 0 2 1
-
-
FLAGMANIA
SENIORS
2 0 2 0
FLAGMANIA
SENIORS
2 0 2 2
-
-
2 0 2 1
2 0 2 2
2 0 2 2
-
-
XXL LEAGUE
2021
2022
-
-
JCFL SENIOR BOWLS ... 2019-2021
LXIII
2 0 1 9
LXIX
2 0 2 0
LXXI
2 0 2 0
LXXII
2 0 2 0
LXXIV
2 0 2 1
LXXVI
2 0 2 1
JCFL SENIOR BOWLS ... 2022
LXXIX
2 0 2 2
LXXX
2 0 2 2
LXXXI
2 0 2 2
LXXXII
2 0 2 2
LXXXIII
2 0 2 2
LXXXIV
2 0 2 2
-
-
JCFL JUNIORS
JUNIOR BOWL
LXXXI
2 0 2 1
CHALLENGE
LEAGUE
2 0 2 0
MASTERS
TROPHY
2 0 2 2
JUNIOR BOWL
LXXXV
2 0 2 2
-
-
3-ON-3-FIGHTS
               
-
-
U99 WILD GAMES
                 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-